Városlista
2024. június 16, vasárnap - Jusztin

Hírek

2017. Június 15. 00:00, csütörtök | Helyi
Forrás: szigetkoz.eu

Holt-Duna Tanösvény

Holt-Duna Tanösvény

A Holt-Duna Tanösvényt Szigetköz legjelentõsebb holtága körül alakította ki a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2003-ban.

Az útvonal mintegy 300 hektárnyi országos jelentõségû védett terület körül vezet, melynek 90 százaléka Lipót, kisebb része Dunaremete községhatárba esik. A Holt-Duna a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része, a belsõ magterülete, mintegy 70 hektár, fokozottan védett, csak szakvezetéssel látogatható. A bemutató útvonal, mivel a magterületet nem érinti, bárki számára szabadon látogatható. Teljesen körbejárva 7 kilométeres gyalogtúrát jelent.
DUNAREMETEI KIKÖTÕ

"ISTEN NEVÉBEN SZIGETKÖZ NÉPÉNEK JAVÁRA MEGNYÍLT 1933 MÁJUS 4-ÉN" ... olvashatjuk a korabeli emléktáblán. A Duna elrablásával a hajóforgalom is megszûnt, a kikötõ helyét csak a megmaradt eredeti kikötõ tuskók, néhány hajózásra utaló tárgy, például egy elsüllyedt hajóoldal, valamint emléktáblák jelzik. Az egyik emlékmûvön ez olvasható: "Dunai hajósok emlékére állíttatta Dunaremete község önkormányzata 2005 október".


Megtekinthetõ az Öreg-Duna, már amennyit a szlovákok meghagytak. Még látható, hogy mekkora volt a régi meder szélessége, látható hogy az új meder meg a régi part közötti sáv már sûrû füzessel beerdõsült. Megfigyelhetõ a mellékágak és a Duna vízszintje közötti magasság-különbség. Itt található a híres dunaremetei vízmérce, amit a kisvízszintek csökkenése miatt többször kellett toldani.
Holt-Duna tanösvény Dunaremetei kikötő Öreg-DunaHolt-Duna tanösvény Dunaremetei vízmérceAz önkormányzat által kialakított emlékliget mellett helyezte el a Fertõ-Hanság nemzeti Park Igazgatósága is az egyik tájékoztató és pihenõpontját. Ilyen pontok hálózatát hozta létre 2003-ban az NP Kisbodaktól le, egészen Bagamérig, innen ágazik le Remeténél a Holt-Duna köré egy hurok, ami egy önálló tanösvénynek is tekinthetõ.
DUNAREMETEI ÁTVÁGÁS (SZIGETELT-CSATORNA)

A Duna mesterséges mellékága. Ez a csatorna a hullámtéri vízpótló rendszer egyik vízpótló fõága. Ez továbbítja a Dunaremetei-mellékágrendszerbõl érkezõ vizet a Lipót-ásványi-mellékágrendszernek. Az itt gyorsfolyású, bõvízû ág lejjebb szétterül a legalsó vízpótolt mellékágrendszer szigetvilágában. Az átjáró hídról megfigyelhetõ egy víz alatti "fenékküszöb", amely visszaduzzaszt, így szinten tartja a remetei ágak vízszintjét.

MENTETT OLDALI VÍZPÓTLÁS

A dunaremetei vízkivételi mûvön keresztül kapnak vízpótlást Középsõ-Szigetköz holtágai és laposai. Az egyik ág a Holt-duna-csatornába folyik. a másik a töltéssel párhuzamosan, részben szivárgó-csatornaként, a Gombócosi-csatonában folytatódik.
KIKÖTÕI PLATÁNOS ALLÉ

Az árvízvédelmi töltésrõl szemügyre vehetõk a Gombócosi- és a Holt-Duna-csatornák, valamint az ezeket szegélyezõ rétek, itt jobbra haladva elérjük a helyi védett, egyedi tájérték platános utat. Az öreg platánokkal szegélyezett úton zajlott egykor a kikötõi áruszállítási forgalom. Az allé Remetéig 1,5 km hosszú, de kb 1/3-ánál balra le kell térni a Sorjási-rétre.

SORJÁSI-RÉT

Ismertebb nevén Sorjási-legelõ, de ma már nem legeltetik, mivel megszûnt az állatállomány. Valaha ez a dunaremetei gazdák legelõje volt, ma üde kaszálórét. Megfigyelhetõk a réteken táplálkozó madárfajok, mint például: egerész ölyv (Buteo buteo), vörös vércse (Falco tinnunculus), mezei pacsirta (Alauda arvensis), seregély (Sturnus vulgaris), cigány csaláncsúcs (Saxieola torguata), sárga billegetõ (Motacilla flava).


SORJÁSI-TÓ

Valaha anyagnyerõ hely volt, de a bányászattal már régen felhagytak. Partjai természetes úton regenerálódtak, helyenként megfigyelhetõ a teljes parti zonáció, a nyílt vízfelülettõl a lebegõ és legyökeresedõ hínártársulásokon keresztül a nádas, bokorfüzes és nyáras ligeterdõig. Jelenleg horgásztóként funkcionál, vizében õshonos halfajok találhatók, mint például: sügér (Perca fluviatilis), compó (Tinca tinca), naphal (Lepomis gibbosus), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus).


SORJÁSI PIHENÕ

A tó D-i oldalának zugában, keményfás galériaerdõben található a második bemutató- és pihenõpont. Jól tanulmányozhatók itt a magasártérre jellemzõ fásszárú növények, mint például: kocsányos tölgy (Quercus robur), magaskõris (Fraxinus excelsior), magyar kõris (Fraxinus pannonica), vénic szil (Ulmus laevis), fekete nyár (Populus nigra), fehér nyár (Populus álba), fehér fûz (Salix álba), enyves éger (Alnus glutinosa), cserjék: fagyal (Ligustrum vulgare), veresgyûrû som (Cornus sanguineus), mezei juhar (Acer campestre), kányabangita (Viburnum opulus).
REMETEI LAPOS

A hajdani Duna-ág mára szinte teljesen feltöltõdött, medrében a Duna magas vízállásakor jelenik meg a fakadó víz. Itt kiválóan tanulmányozható a mocsári, mocsár-erdei növénytársulásra jellemzõ élõvilág. A kétéltûek és hüllõk számos faja megfigyelhetõ itt, mint például: vöröshasú (vagy alföldi) unka (Bombina bombina), mocsári béka (Rana arvalis), erdei béka (Rana dalmatina), kecskebéka (Rana esculenta), kis tavibéka (Rana lessonae), barna varangy (Bufo bufo), vízisikló (Natrix natrix).
REMETEI-CSATORNA

A hajdani Duna-ág napjainkig belvízlevezetõ csatornaként funkciónált, tehát idõszakonként kotrára került, ezért nem töltõdött fel, megõrizte holtág jellegét. Napjainkban fõ funkciója a vízpótlás, a mentett oldali vízpótló rendszer vízpótló ága. A kisbodaki vízkivételi zsiliptõl a Holt-Duna-csatornáig húzódik. Partjait természetszerû elegyes galériaerdõk kísérik, sûrû cserjeszinttel. Ezek kiváló élõhelyei a poszátaféle madaraknak, mint például: barátposzáta (Sylvia atricapilla), mezei poszáta (S. communis), kis poszáta (S. curruca), Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus), Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita).
HOLT-DUNA-CSATORNA ÉS PIHENÕ

Átkelve a csatorna hídján délnek haladunk, bal oldalon a Hold-Duna sûrû növényzete, jobb oldalon szántóföldek kísérnek. Elérkezünk a fokozottan védett terület bejárójához, amely elõtt egy kis gyepes területen található az újabb pihenõ- és bemutató pont. Innen rálátás nyílik a Holt-Duna zsombék-sásos, nádas, gyékényes szegélyére, valamint arra a holt-Duna-csatornára, amely a dunaremetei vízkivételi mû irányából frissíti a Holt-Duna vizét.HOLT-DUNA

Innét a Holt-Duna és a hétvégi házak kertjeinek alja között, a parton vezet tovább az út a kemping felé. Megfigyelhetõ a fehér tündérrózsás (Nymphaea alba), vízitökös (Nuphar lutea) hínártársulás, a zsombéksásos és nádas élõvilága. Megfigyelhetjük és hallhatjuk a nádi poszáta féléket: cserregõ nádiposzáták (Acrocephalus scirpaceus), foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus). Közelrõl láthatunk szárcsát (Fulica atra), vízityúkot (Gallinula chloropus), kisvöcsköt (Tachybaptus ruficollis) és bütykös hattyú családot (Cygnus olor).
KEMPING ÉS A KEMPINGI HOLTÁG

A lipóti kemping egy szigeten található, melyet egy csodálatos kis holtág vesz körül.KILÁTÓ

A következõ pihenõhely a kemping szélén, a kilátónál található. Az információs pontokhoz hasonlóan ezt is a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság építtette. Innét jól tanulmányizható a holtág madárvilága. Megfigyelhetõ a nádas fölött vitorvázó barna kánya, az etetésre rendszeresen beszálló vörös gém (Ardea purpurea), de láthatni törpegémet (Ixobrychus minutus), nagy kócsagot (Egretta alba), és néha hallani a bölömbika (Botaurus stellaris) jellegzetes mély ummogását.
Az eddig megtett út (3,5 km) körülbelül a teljes kör fele. Itt, a kempinggel szemben van a lipóti termálfürdõ, nem messze van a faluközpont, a Hotel Orchodea és más jellegzetességek. Aki folytatja az útját vissza a kikötõhöz, annak át kell mennie a Zsejkei-csatorna túloldalára.

ZSEJKEI-CSATORNA

A Holt-Dunából ágazik ki a kempingnél, és a Mosoni-Dunába torkollik Zsejke-pusztánál. Kiszélesedõ részei igazi holtág jelleget mutatnak.
BARÁTSÁG LIGETI PIHENÕ

A csatornát megkerülve a part mentén tovább, a maszek látványtó mellett elhaladva jutunk a következõ bemutató- és pihenõhelyhez, ami a falu felõl nézve, a Barátság-liget alatt található.
NAGGYÖPI ÖVCSATORNA

A továbbiakban a Naggyöpi-csatorna partján haladunk a kertek alatt, és még tovább, egészen a Gombócosi-csatornáig. Ennek a védtöltésén juthatunk vissza egészen a kikötõig.
CEMENT-HÍD

Amíg a Naggyöpi-csatorna nem készült el teljes hosszában, addig az útvonal a Naggyöpön keresztül vezetett. Ehhez a falu végénél át kellett menni a csatornán és tovább a réten keresztül, egészen a cement-hídig. Itt található egy bemutató- és pihenõpont, az itt már elmocsarasodó Holt-Duna-csatorna partján. Ezen keresztül vezet a Cement-híd és a régi útvonal, de innentõl ma már szinte járhatatlanná vált az út, úgyhogy ha esetlegesen meglátogattuk ezt a pontot, javasolt visszafordulni, és a Naggyöpi-csatorna partján folytatni az utat.
Holt-Duna tanösvény, Lipót Naggyöp"NAGGYÖP"A teljes körút hossza 7 kilométer. A kikötõ megközelíthetõ Dunaremetérõl a platános úton keresztül akár busszal is.
Az élõvilág további részletezésér késõbb kerítek sort. A közeljövõben a térkép lecserélésre kerül egy frisebbre.
Kellemes túrázást mindenkinek!

forrás:http://szigetkoz.eu/termeszetved/holtduna.htm

Ezek érdekelhetnek még

2024. Május 25. 08:00, szombat | Helyi

Kiütötte az Ajka Kristályt a Perutz

A pápai csapat a szezon utolsó idegenbeli mérkőzését Ajkán játszotta, ahol a házigazdákat magabiztosan, 6-1 arányban győzte le.

2024. Június 16. 10:33, vasárnap | Belföld

Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 24. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

2024. Június 16. 10:32, vasárnap | Sport

EURO-2024 - Háromgólos spanyol győzelem a horvátok ellen

A spanyolok remek első félidei játékkal 3-0-ra legyőzték a horvátokat a 17. labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának nyitófordulójában szombaton.

2024. Június 16. 10:31, vasárnap | Sport

EURO-2024 - Győzelemmel kezdtek a címvédő olaszok

A címvédő olasz labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte az albán csapatot szombaton a Németországban zajló Európa-bajnokság B csoportjának nyitófordulójában, Dortmundban.